Διαγωνισμοί Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 Η Virtuous Triad είναι κοντά σας και στον τομέα των προμηθειών δημοσίου:

Υποστηρίζουμε επιχειρήσεις – οικονομικούς φορείς στην υποβολή προσφορών στους διαγωνισμούς δημοσίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων).

 Αλλά και από την πλευρά των δημοσίων υπηρεσιών:

Yποστηρίζουμε αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς στην δημοσίευση διαγωνισμών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στo τηλέφωνo 6946 908 463.

ή με e-mail στο info@virtuoustriad.com